Мрежа за анализи


"Интелигентни алгоритми, фокусирани към търговците за най- добро представяне в бизнеса"

Обширен диапазон от модели ориентирани към търговията на дребно

- Прогнозиране на търсенето: Дневно, седмично, месечно...

- Оптимизация на: Цени, промоции, асортимент, сезонни и извън сезонни намаления, складови запаси

- Изучаване на асоциативни връзки при продажбите: Анализ на пазарната кошница и профилиране на потребителите

- Групиране и Сегментация: Магазини, потребители, продукти

Ефективно решаване на голямо мащабни и многомерни проблеми в търговията на дребно свързани с:

- Много голям брой ценови и неценови променливи

- Многообразие на дистрибуционни канали, иерархия на магазините и продуктите

- Голям брой взаимозависими и същевременно потенциално противоречащи си ценови правила и финансови цели

Набор от модели за прогнозиране на търсенето

- Модели с времеви редове и множество променливи

- Динамични регресионни модели

- Байесови модели

- Невронни мрежи

Проверка на реалността на данните и анализи

- Пълнота, акуратност, адекватност

- Анализ на разпределението, оценка на смущенията

- Идентификация и корекция на силно отличаващи се данни (outliers)

Хоризонталнo и вертикалнo мащабиране

- Алгоритми построени да работят в паралел

- Лесни за прилагане на достъпни обществени или частни компютърни услуги, базирани на облаци